ETF Portfólia

REPO EUR
Stratégia kombinuje investície do krátkodobých nástrojov peňažného trhu v eurách, prípadne iných menách krajín z Emerging markets.

Účel
Slúži ako konzervatívny investičný nástroj na prepravu hodnoty hotovosti a neočakáva sa, že časom prekoná reálnu infláciu.

 • Investičný horizont: krátkodobý (1 - 2 roky)
 • Úroveň rizika: 1 - najnižšia možná úroveň v priestore investičného trhu
Očakávané výnosy sú viazané na menový kôš výnosov peňažného trhu v EUR, prípadne iných mien regiónu Emerging markets. Výnosy neprekročia výnosy krátkodobých úrokových sadzieb vo výške 2 %, na 3 % ročne normalizované počas 10 rokov. Príležitostne môže manažér nakúpiť obmedzené množstvo vysoko výnosných mien za účelom zlepšenia celkového výnosu stratégie.

Processing fee Service fee Výkonnosť 2023*
max 2% 0,40 % p.a. 5,26% p.a.REPO CZK
Stratégia kombinuje investície do krátkodobých nástrojov peňažného trhu v eurách a korunách.

Účel
Slúži ako konzervatívny investičný nástroj na prepravu hodnoty hotovosti a neočakáva sa, že časom prekoná reálnu infláciu.

 • Investičný horizont: krátkodobý (1 - 2 roky)
 • Úroveň rizika: 1 - najnižšia možná úroveň v priestore investičného trhu
Očakávané výnosy sú viazané na menový kôš výnosov peňažného trhu v CZK a EUR. Výnosy neprekročia výnosy krátkodobých úrokových sadzieb vo výške 2 %, na 3 % ročne normalizované počas 10 rokov.
Príležitostne môže manažér nakúpiť obmedzené množstvo vysoko výnosných mien za účelom zlepšenia celkového výnosu stratégie.

Processing fee Service fee Výkonnosť 2023*
max 2% 0,40 % p.a. 5,26% p.a.BALANC
Stratégia kombinuje európske protiinflačné štátne dlhopisy, americké vysoko výnosné korporátne dlhopisy so zameraním na telekomunikačné a ropné spoločnosti, 50 najväčších kótovaných európskych spoločností a najväčšie americké blue chip spoločnosti.

Účel
Ponúka dobre diverzifikovanú zbierku finančných nástrojov, sektorov a spoločností, ktorá rozloží riziko a stabilizuje tvorbu príjmov. Slúži ako bezstarostné portfólio do každého „investičného počasia“, ktoré súčasne optimalizuje riziko aj výnos.

 • Investičný horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 3 roky)
 • Úroveň rizika: 3 - považuje sa za mierne vystavenie voči riziku a odporúča sa širokému spektru nekvalifikovaných retailových investorov
Očakáva sa, že výnosy sa budú pohybovať v rozmedzí 5 % až 8 % ročne, normalizované na 10 rokov a budú zahŕňať kombináciu expozície v eurách a amerických dolároch.

Processing fee Service fee Výkonnosť 2023*
max 4% 1,20 % p.a. 14,11% p.a.DIVIDEND
Stratégia zahŕňa spoločnosti, ktoré majú veľkú bilanciu , silný a stabilný peňažný tok a atraktívnu výplatu dividend. Zahŕňa indexy ETF z bankového a finančného sektora, farmaceutických a zdravotníckych spoločností, medzinárodných ropných a plynárenských spoločností a medzinárodných ťažobných spoločností.

Účel
Vytvorili sme koncentrované akciové portfólio s dobre diverzifikovanou zbierkou sektorov, ktoré poskytuje silný, súvislý a spoľahlivý tok dividend, ktorý môžu investori využiť ako prostriedok opakovaného peňažného príjmu.

 • Investičný horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 5 rokov)
 • Úroveň rizika: 4 - stredná úroveň rizika; odporúča sa širokému spektru nekvalifikovaných investorov s pravidelným príjmom
Očakáva sa, že výnosy sa budú pohybovať v rozmedzí 6 % až 10 % ročne, normalizované na 10 rokov a budú zahŕňať kombináciu expozície v eurách a amerických dolároch.

Processing fee Service fee Výkonnosť 2023* Dividendový výnos
max 4% 1,60 % p.a. 11,44% p.a. 3,29% p.a.GLOBAL EQUITY MARKET
Stratégia zahŕňa široký výber globálnych kapitálovo rastúcich spoločností. Odráža tak postoj k najúspešnejším spoločnostiam v rastúcich sektoroch na celom svete. Je to hra na globálnu akumuláciu a distribúciu bohatstva, videné z pohľadu výrobcov aj spotrebiteľov. Európske a americké top spoločnosti sa vezú na vlne rastúcich trhov v rozvíjajúcom sa regióne Ázie a Stredného východu. Vývoj rozvíjajúcich sa trhov je zase podnecovaný regionálnou distribúciou bohatstva a premenou peňazí na investície do inovatívnych riešení. Zameriava sa na moderné a inovatívne priemyselné spoločnosti a spoločnosti so spotrebným tovarom, e-commerce, globálne služby so zameraním na koncové spotrebiteľské trhy.

Účel
Distribuovať výhody globalizácie pomocou polarizovaného a vhodne definovaného rastového nástroja, ktorý ich premieňa na tok príjmov pre regionálnych investorov.

 • Investičný horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 5 rokov)
 • Úroveň rizika: 6 - úroveň, ktorá prináša odmenu vo forme zisku ale tiež relatívne vysoké riziko
Stratégia je závislá na globálnych makro trendoch a spočíva na základoch, ktoré sú poháňané silou, kde harmonizáciu nemožno predvídať v plnom rozsahu. Podmienkou globálneho rastu je dlhodobejšie stabilné makroprostredie, klesajúcich a nízkych úrokových sadzieb a stabilné ceny energií a kovov a postupné rušenie globálnych obchodných bariér, ktoré v dôsledku udržia 3% až 5% globálnej rastovej dynamiky. Všetky spoločnosti a sektory v stratégii globálneho akciového trhu nesú odmenu spojeneckej a tolerantnej situácie, ale aj relatívne vysoké riziko konkurenčného a nepriateľského správania sa medzi rôznymi civilizáciami vo svete.
Očakávané výnosy, základný scenár je 10 % až 15 % ročne normalizovaných počas 10 rokov a zahŕňa kombináciu EUR a USD a nepriame expozície v exotických menách.

Processing fee Service fee Výkonnosť 2023*
max 5% 1,90 % p.a. 15,65% p.a.PROFIT SHARE
Stratégia identická so štruktúrou *GEM - GLOBAL EQUITY MARKET. Rozdiel je v tom, že investor sa s vyššou odmenou delí s asset manažérom tematickej sektorovej stratégie.

Účel
Distribuovať výhody globalizácie pomocou polarizovaného a dobre definovaného rastového nástroja, ktorý ich premieňa na tok príjmov pre regionálnych investorov.

 • Investičný horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 5 rokov)
 • Úroveň rizika: 6 - úroveň, ktorá prináša odmenu ale tiež relatívne vysoké riziko

Processing fee Service fee Performance fee Výkonnosť 2023*
max 5% 0,20 % p.a. High water mark (kvartálny) 30% z výkonnosti 17,35% p.a.HOSPODÁRSKY CYKLUS
Stratégia zahŕňa všetky dôležité odvetvia, ktoré sú súčasťou globálnej ekonomiky. Cieľom je presúvať sektory v portfóliu podľa toho, ako ich rast alebo pokles postupuje v rámci definovaného hospodárskeho cyklu, ktorý zvyčajne trvá dlhšie ako 10 rokov.

Účel
Úlohou je prekonať výkon klasických indexov a jednotlivých sektorov počas celého ekonomického cyklu. Riziko je zlé načasovanie sektorovej alokácie v priebehu cyklu.

 • Investičý horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 5 rokov)
 • Úroveň rizika: 7 - vysoká úroveň rizika
Fond je aktívne riadený v spolupráci medzi makrostratégom a korporátnym analytikom, načasovanie je zásadné, pretože sektorová rotácia je hybná sila ziskovosti portfólia.
Výnosy, návratnosť najlepšieho scenára by mala prevyšovať výnos širokého indexu ETF s +3 až +5 %. Zlyhanie by ponechalo výnosy 2 % až 3 % pod širokým indexom ETF. Očakávané rozpätie sa teda pohybuje od 8 % do 18 % ročne, normalizované počas 10 rokov a zahŕňa kombináciu expozície v EUR a USD.

Processing fee Service fee Performance fee Výkonnosť 2023*
max 4% 1,90 % p.a. Hurdle rate (ročně) – 50% nad 10% p.a. 24,53% p.a.GLOBAL DIVIDEND SHARE
Stratégia zahŕňa akcie spoločnosti s atraktívnym trhovým ohodnotením v súčasnosti ale aj v budúcnosti s ohľadom na sledované kritéria hospodárskych ukazovateľov. Portfólio sa skladá najmä z kmeňových akcií amerických a európskych spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou.

Účel
Cieľom tohto portfólia je najmä generovanie atraktívneho dividendového príjmu a dlhodobého zhodnotenia kapitálu.

 • Investičný horizont: dlhodobý (min. 5 rokov)
 • Úroveň rizika: 6 – úroveň, ktorá prináša odmenu ale tiež relatívne vysoké riziko

Processing fee Service fee Performance fee Výkonnosť 2023* Dividendový výnos
N/A 2,90 % p.a. High water mark (kvartálny) 10% z výkonnosti 2,96% p.a. 7,18% p.a.* Zdroj: BlackRock Portfolio360. Upozornenie: Hodnoty výkonnosti sú uvedené v percentách na ročnej báze (per annum) a sú očistené od poplatku Service fee

Pomôžeme Vám